کشوی پول

کشوی پول

محافظت و نگهداری صحیح پول و مدیریت آن موقع شمارش آخر وقت همواره از دغدغه های صاحبان فروشگاهها بوده است

 

کشوی پول اتوماتیک می تواند گامی بسیار مثبت در جهت رفع این موضوع باشد