هلیا - آرشیو اسناد (بایگانی)

هلیا - آرشیو اسناد (بایگانی)

بایگانی ، پشتیبانی ، نگهداری اسناد و مدارک موجود در سازمانها از جمله مدارک مدیریتی ،کاربردی ، فنی و کیفیتی و مالی و ... یکی از اساسی ترین نیازهای اداری می باشد

نرم افزار آرشیو طرفه نگار برای برآورده کردن این نیاز تهیه شده است ...