نرم افزار هلیا - تاکسی سرویس

نرم افزار هلیا - تاکسی سرویس

موسسات و آژانسهای حمل مسافر با تعداد زیادی مشترک و یا مشتری(غیرمشترک) در ارتباط هستند و از جهتی دیگر با رانندگان و خودروها سروکار دارند . برای برقراری ارتباط خدماتی بین این دو ، نیاز به حجم زیادی از اطلاعات ثبت شده اعم از مالی و غیرمالی خواهند داشت . این نرم افزارجهت مدیریت این نرم افزارجهت مدیریت علیات موجود در موسسات حمل مسافر و تسهیل و رونق کار این صنف ، تولید و عرضه شده است . کاربران به وسیله این نرم افزار می توانند به سادگی مشترک تعریف کنند ، بصورت خودکار و در زمان تماس ، مشترک و کلیه اطلاعات وی ( از قبیل نوع سفارشات متداول وی و ...) را شناسایی کرده و در صف مشتریان قرار دهند ، و با استفاده از صف رانندگان خود به این افراد سرویس دهی نمایند . همچنین اطلاعات مالی فی مابین موسسه و راننده ، موسسه و مشترک را ثبت و پرداختها را مدیریت نمایند .