نرم افزارهلو - فروشگاهی

نرم افزارهلو - فروشگاهی

مجموعه نرم افزارهای فروشگاهی هلو با امکاناتی نظیر : استفاده از بارکدخوان ، صدور فیش حرارتی  تا عرض 8 سانتیمتر  و ...  بسیاری  امکانات دیگر  کلیه  نیازهای حسابداری  یک فروشگاه کوچک تا فروشگاههای زنجیره ای را پوشش می دهد

سهولت کارکرد نرم افزار هلو و همچنین رعایت اصول حسابداری باعث می شود تا اکثریت اصناف و مشاغل بتوانند این نرم افزار را با نیازهای خود مطابقت دهند

 

 

 

فروشگاهی

هلو فروشگاهی پایه کد 10

هلو فروشگاهی پایه کد 10

هلو فروشگاهی پایه کد 10

هلو فروشگاهی ساده کد 11

هلو فروشگاهی ساده کد 11

هلو فروشگاهی ساده کد 11

هلو فروشگاهی متوسط کد 12

هلو فروشگاهی متوسط کد 12

هلو فروشگاهی متوسط کد 12

هلو فروشگاهی پیشرفته کد 13

هلو فروشگاهی پیشرفته کد 13

هلو فروشگاهی پیشرفته کد 13