کیتهای موجود روی نرم افزارهای هلو

 دارای این امکان می باشد.  قابل افزودن این امکان می باشد.  قابل افزودن این امکان نمی باشد
امکانات1011121321222324313233414244
تنظیم ستونهای فاكتور
هشدار كمتر بودن قیمت فروش از خرید
سفارش لیستی كالا
ذخیره موقت و خروج
چند انباره (حواله بین انبارها)
معین اشخـاص با ریزكالاها و چكها
اعمـال واسطه
سطح دسترسی كاربران
ثبت چكهای ضمانتی(امانی)
مغایـرت گیـری (مغایرت بانكی و ...)
تبدیل اسنـاد موقت به دائم و دائم به موقت
دریافت از ... پرداخت به ...
تیپ قیمت
سود ناویژه
تراز 6 و 8 ستونی
دسته بندی طرف حسابها و چكها (منطقه بندی)
خروجی Text ، Excel ، HTML
تعریف كلید فـوری
گزارش عملكرد كالا طی دوره
مرور حسابها
كاردكس ریالی كالا
طراحی فاكتور توسط كاربر
تولیـد فرموله
توضیحات چند سطری
امكان خلاصه فاكتور
سرشكن هزینه در قیمت خرید
تجزیه
امكان ثبت سند مشابه و سند معكوس
فی فـروش بر اساس درصدی از خرید
امكان ثبت سند برای پیش فاكتـور
ثبت و گزارش سابقه همكاران
امكان درج چكهای پاس نشده هر شخص در انتهای فاكتور
امكان خروج كالا با سر فصل دلخـواه
حداكثر مبلغ و تعـداد كل چكهـای صـادره در یك ماه
امكان ورود لیستی اسناد دریافتی و پرداختی
سود و ترازنامه بر اساس آخرین قیمت خرید یا قیمت دلخواه هر كالا
امكان درج نحوه تسویه حساب در چاپ فاكتور
پرینت حواله خـروج و رسید هنگام صدور فاكتور
امكان عدم نمایش ریز قیمتها در فاكتور فروش
تعیین حداقل و حداكثر مبلغ برای هر كالا
لیست بدهكاران از یك تاریـخ خاص
عدم ثبت سند و فاكتور/فقط پرینت فاكتور
خدمات برحسب در صدی از مبلغ كل فاكتور
ادغام معین چند طرف حساب
پورسانت درصدی از سود فروش
گزارش كالاهای فروش نرفته
امكان تعریف دسته چك
مراكز هزینه
پرینت روی چك
چاپ باركد
پرینت حواله پخش
تهیه لیست قیمتها
شماره سریال
شماره دوم فاكتـور
انتخاب عكس برای هر كالا
اقساط و گزارشات مربوطه
فروش فوری (فروش نقدی)
لیست سیاه مشتریان
فاكتور اشانتیون
پورسانت سطری
كنترل كد فروشنده (زمان صدور فاكتور)
امكان معین ارزی
توضیحات پیش فرض
چند شركتی
تخفیفات متنوع
امكان فاكتور ارزی
تسویه فاكتور به فاكتـور
دو واحدی انبار
خلاصه سند
رأس چك
رأس فاكتور
تاریخ میلادی
تراز تركیبی اسناد دریافتی و پرداختی
لیست بدهكاران از تاریـخ فاكتور
عدم نمایش معین یك منطقه خاص
چاپ فیش نقدی صدور به بانك
خدمات به حساب واسطه
استفاده از دستگاه Display
استفاده از دستگاه Caller ID
امكان لود اسناد از سایر برنامه ها (فایل DBF)
استفاده از دستگاه صندوق پول (pos)
فاكتور VAT
استفاده از ترازو دیجیتالی
دارای این امکان می باشد. قابل افزودن این امکان می باشد. قابل افزودن این امکان نمی باشد.