نرم افزارهلو - تولیدی

نرم افزارهلو - تولیدی

نرم افزارهای هلو نسخه های تولیدی به گونه ای طراحی شده اند که در عین یکپارچگی عملیات تولید و فروش و انبار و حسابداری امکان تعریف انواع سرفصل و استفاده از آن در قالب صدور سند دستی و ترازنامه وجود دارد ، همچنین با داشتن قابلیت چاپ فاکتور رسمی و اصلاحات روی اسناد نیز از دیگر ویژگیهای این گروه نرم افزاری می باشد

شرح کامل قابلیت های هر کدام از کدها بصورت جداگانه آورده شده است