لیست قیمت هلو رستوران

نوع محصول
عنوان
کد
قیمت بریال
قابلیت نرم افزار

رستوران

 
 
 
 
ساده
81055

4/770/000 ریال

این نرم افزار شامل کلیه امکانات هلو نسخه تولیدی ساده به انضمام فاکتور باز تا تاییـد نهایی برای میزهای مختلف (با ذکر شماره میز و شماره بن) مشخص نمودن فاکتورهای بیرون بر و داخلی و تایید صندوق توسط مدیر در پایان روز و نمونه فاکتور خاص می باشد. نمـایش سـود هرکالا هر طرف حساب هر فاکتور بـا شرط تـاریخ .

متوسط
81056

7/170/000 ریال

نسخه رستوران ساده به انضمام سطح دسترسی کاربران، چند انباره، نمایش ریز کالاها و چکها در صورت حساب اشخاص، مغایرت بانکی و طرف حساب، ثبت پـیک های موتوری در زیر فاکتور ، تسویه فاکتور به فاکتور، گزارش عملکرد دوره ای انبار و..

پیشرفته
81057

9/670/000 ریال

نسخه رستوران متوسط به انضمام ، کاردکس ریالی و تعدادی، عملکرد دوره ای انبار، گزارشات نموداری، مغایرت از کلیه سرفصل ها، تـراز آزمایشی6 و 8 ستونی، تعریف فرمول تولیـد و کسـر مـواد اولیـه به صـورت اتوماتیـک، منطقـه بنـدی مشتریان، خـروجیText ، Excel،HTML از گزارشات ستـونی، امکان دریافت از پرداخت به، ... امکان ثبت چند فرمول تولید برای یک غذا ،گزارش کسری مواد اولیه ،گزارش تخمین تولید ، راس چک ، پرینت چک . امکان استفاده از کالر آیدی

جامع

81041

10/870/000 ریال

شامل کلیه امکانات نسخه جامع هلو (کد41) به انضمام کیت رستوران .

شبکه

81044

20/700/000 ریال

شامل کلیه امکانات نسخه جامع هلو (کد41) به انضمام کیت رستوران بصورت شبکه تا 4 کاربر پیش فرض.

سفارش گیری

اندروید

2/670/000 ریال

این محصول قابل اجرا بر روی کلیه تبلت ها ، گوشی ها و سخت افزارهای دارای سیستم عامل اندروید بوده و قابل افزودن به نسخه های رستورانی نرم افزار هلو (کدهای 55و56و57و41و44 می باشد) با استفاده از این ابزار جانبی می توان به سادگی از سیستم های تحت اندروید سفارش مشتریان رستوران را ثبت نمود و همزمان این سفارش از طریق WiFi به نرم افزار هلو منتقل گردد.

امکاناتی که نرم افزار سفارش گیری تحت اندروید در اختیار کاربر قرار می دهد:

• محیط نرم افزاری ساده و کارآمد برای گارسون

• نمایش میز های تعریف شده در سرور بر روی سیستم تحت اندروید

• نمایش وضعیت میزها( اشغال یا آزاد بودن میز)، زمان اشغال بودن میزها

• نمایش مبلغ فاکتور هر میز

• امکان تغییر سفارش مشتری

• امکان درخواست حضور گارسون جهت هر میز

• امکان درخواست تقاضای تسویه فاکتور و درخواست صورتحساب برای مشتری

• امکان جستجو میز مورد نظر

• امکان منوسازی به صورت کلید فوری و منوسازی به همراه تصویر هرکالا

• امکان جستجو سریع کالا زمان صدور فاکتور

• امکان تعیین بیرون بر یا داخل سالن سرو شدن غذا

• امکان نمایش مبلغ آخرین فاکتور تسویه شده در میزهای آزاد

• امکان تعریف سطح دسترسی کاربر

• امکان نمایش رفتار کاربران

این ابزار به صورت پیش فرض جهت نصب بر روی 1 تبلت ارائه می گردد و بابت هر کاربر بیش از این تعداد ، مبلغی به نرم افزار اضافه می گردد.