نرم افزار اسپاد - خزانه داری

نرم افزار اسپاد - خزانه داری

کنترل وجوه نقد ، اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی و بطور کلی آگاهی از وضعیت نقدینگی در سازمانهایی که با حجم بالای اطلاعات سروکار دارند اهمیت بسزائی داشته که کلیه موارد مذکور با نرم افزار خزانه داری اسپاد براحتی قابل انجام است .